Martin koch-gymnasiets ordningsregler

Ordningsreglerna finns för att garantera en god trivsel för alla som arbetar och studerar vid Martin Koch-gymnasiet.

ORDNINGSREGLER

  • Uppträd trevligt i skolan och stör inte dina kamrater när undervisning pågår.
  • Det är frivilligt att gå på Martin Koch-gymnasiet men har man tackat ja till en plats är all undervisning obligatorisk.
  • Inga droger är tillåtna.
  • På skolans område är rökning inte tillåten.
  • Våld eller hot om våld, mobbning, kränkande behandling, trakasserier eller annan form av diskriminering får inte förekomma på skolan. Anmäl alltid till lärare eller rektor om du själv eller någon annan är utsatt.
  • Var och en hjälper till att hålla Martin Koch-gymnasiet rent, snyggt och fritt från klotter och annan skadegörelse. Skador som tillkommit genom vårdslöshet kan leda till ersättningskrav.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda/i tyst läge under lektionstid. En lärare eller rektor har rätt att beslagta störande föremål eller föremål som kan utgöra fara.
  • Endast skolans elever, personal eller besökare med legitimt ärende har rätt att vistas på Martin Koch-gymnasiet. Skolan är ingen allmän plats.
  • Fusk och plagiat (du använder exempelvis någon någons annans text/arbete och påstår att det är ditt eget) är förbjudet samt olagligt och kan leda till avstängning.
  •  Elever skall rätta sig efter de anvisningar som kommer från skolledning, lärare och övrig personal.

Ovanstående ordningsregler har beslutats i Gymnasierådet samt skolans Samverkansgrupp.  Reglerna har stöd i Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Jämställdhetslagen, Tobakslagen och Brottsbalken och ska i övrigt stödja de normer och regler som uttalas i Skollag, Läroplan, FN:s barnkonvention och Hedemora Kommuns alkohol- och drogpolicy.